Regulamin

Usługi i produkty sprzedawane są przez Agnieszkę Szafrańską prowadzącego/ą działalność gospodarczą pod nazwą STUDIO ZDROWIA AGMED, NIP 5731202896, REGON 243149426 wpisanego/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, adres do kontaktu: ul.Werzbowa 18/16, 42-216 Częstochowa dalej jako Dietetyk.

Możesz skontaktować się z Dietetykiem pisząc na adres e-mail: szafranska.dietetyk@gmail.com lub telefonicznie:530000610 .


§1 PODSTAWOWE POJĘCIA

Wyjaśnienie podstawowych pojęć:

 1. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient zobowiązany jest zapłacić, a w przypadku treści/usługi cyfrowej – także cyfrowe odwzorowanie wartości;
 2. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy;
 3. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług lub w oparciu o inne przepisy obowiązującego prawa przesyłane Klientowi;
 4. Klient – podmiot, który planuje dokonać zakupu lub dokonuje zakupu produktu/-ów, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę z Dietetykiem, zwany również Pacjentem;
 5. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową;
 6. Oferta – propozycja sprzedaży zawierająca istotne elementy Produktu (m.in. opis produktu, indywidualna propozycja Dietetyka);
 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Oferty Dietetyka;
 8. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że umowa ta nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 9. Produkt –Towar lub Usługa oferowana przez Dietetyka, przeznaczona do sprzedaży; Produkt ma charakter odpłatny, chyba że wskazano inaczej;
 10. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Klient otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego. Format pliku zależny jest od zawartości materiału (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video);
 11. Usługa cyfrowa – usługa pozwalającą Klientowi na: a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, c) inne formy interakcji za pomocą takich danych;
 12. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży określający zasady sprzedaży, zasady składania zamówień oraz zasad realizacji zamówień przez Dietetyka;
 13. Sklep/strona internetowa – strona, na której prowadzona jest sprzedaż produktów przez Dietetyka;
 14. Towar – rzecz będąca przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Dietetykiem a Klientem;
 15. Towar z elementami cyfrowymi – towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie;
 16. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie do przechowywania informacji, które pozwalają na dostęp do tych informacji w przyszłości (przez czas niezbędny do realizacji celów, jakim te informacje służą) i umożliwiają odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
 17. Umowa – wzajemne uzgodnienia Dietetyka i Klienta określające wzajemne prawa oraz obowiązki;
 18. Usługa – usługa świadczona przez Dietetyka na rzecz Klienta.

§2 ZASADY WSPÓŁPRACY

 1. Warunki realizacji umowy i zasady współpracy określają Regulamin oraz Oferta.
 2. Regulamin oraz Oferta nie wyłączają ani nie ograniczają wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uprawnień Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 3. W przypadku rozbieżności między treścią Regulaminu a Ofertą, wiążąca jest Oferta.

§3 OGÓLNE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ DIETETYKA

 1. Usługi świadczone przez Dietetyka wykonywane są z należytą starannością
  i z zachowaniem najwyższej jakości Usług.
 2. W przypadku gdy wymaga tego rodzaj świadczonej Usługi, Klient (lub osoba na rzecz której usługa jest realizowana) zobowiązana jest do wypełnienia Wywiadu żywieniowego oraz udzielenia zgody na przetwarzanie przekazanych danych wrażliwych (danych szczególnej kategorii). Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.
 3. Wypełniając Wywiad żywieniowy Klient (lub osoba na rzecz której Usługa jest realizowana) ma obowiązek podać prawdziwe informacje dotyczące stanu zdrowia, cech fizjologicznych, nawyków żywieniowych oraz innych okoliczności istotnych dla prawidłowej realizacji Usługi.
 4. W zależności od rodzaju i zakresu świadczonej Usługi, Usługa może także zostać poprzedzona konsultacją.
 5. Klient (lub osoba na rzecz której Usługa jest realizowana) zobowiązuje się do rzetelnego przekazywania informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania Usługi.
 6. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Usługi świadczone przez Dietetyka nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Klienta (lub osobę, na rzecz której Usługa jest realizowana) z uwagi na złożoność czynników środowiskowo-medycznych mających wpływ na efekt porad dietetycznych. Strony przyjmują do wiadomości, że konsultacje udzielane przez Dietetyka zawierają indywidualną interpretację stanu zdrowia, wyników badań, a zalecenia oparte są na profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu.
 7. Usługi świadczone przez Dietetyka nie stanowią diagnozy lekarskiej, konsultacji medycznej i nie mogą zastępować leczenia lub terapii, realizowanej przez podmiot prowadzący działalność leczniczą, w szczególności nie mogą zastępować konsultacji lekarskiej.
 8. Przed przystąpieniem do korzystania z usług Dietetyka, Klient (lub osoba na rzecz której Usługa jest realizowana) zobowiązany jest we własnym zakresie ustalić z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do stosowania diety.
 9. Zalecenia zdrowotne, program żywieniowy/jadłospis oraz inne materiały przekazywane przez Dietetyka przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Klienta (lub osoby, na rzecz której Usługa jest realizowana) i nie mogą przekazywane osobom trzecim.
 10. Z uwagi na fakt, iż w przypadku Usług indywidualnych oferowanych Dietetyka, Usługi te są przygotowywane indywidualnie dla Klienta (lub osoby, na rzecz której Usługa jest realizowana), przekazanie do stosowania otrzymanych materiałów osobom trzecim może zagrozić ich zdrowiu i życiu. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za następstwa udostępnienia osobom trzecim materiałów i treści uzyskanych przez Klienta (lub osobę, na rzecz której Usługa jest realizowana) w związku ze świadczeniem Usług przez Dietetyka.

§4 SPOSÓB I TERMIN REALIZACJI UMOWY

 1. Szczegółowe informacje dotyczące usług i produktów znajdują się w Ofercie.

Konsultacje/ Pakiety konsultacji

 1. Konsultacje mają charakter odpłatny.
 2. Konsultacje prowadzone są on-line za pośrednictwem komunikatorów internetowych (np. Skype/ Zoom), o ile nic innego nie wynika z Oferty i ustaleń Stron.
 3. Konsultacja trwa 60 minut, o ile z Oferty nie wynika inaczej.
 4. W przypadku zakupu produktu uwzględniającego Konsultacje lub Pakiet konsultacji, konsultacje zostaną przeprowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu przez Klienta terminu z Dietetykiem (np. drogą e-mailową, w formie wiadomości sms lub poprzez udostępniony kalendarz on-line, w przypadku, gdy został udostępniony).
 5. Klient może skorzystać z konsultacji nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zakupu, o ile nic innego nie wynika z Oferty.
 6. Istnieje możliwość 1-krotnej zmiany terminu konsultacji. Warunkiem zmiany jest odwołanie konsultacji najpóźniej na 48 godzin przed planowanym terminem i ustalenie nowego terminu konsultacji. W przypadku nieodwołania konsultacji zgodnie z ww. zasadami, konsultacja zostanie uznana za wykonaną. Zmiana terminu konsultacji powinna nastąpić e-mailowo lub telefonicznie na wskazany w Regulaminie adres e-mail lub numer telefonu.
 7. W przypadku zakupu produktu w postaci Pakietu konsultacji:
 1. Klient może korzystać z konsultacji w okresie wskazanym w zamówieniu zgodnie z treścią zamówienia; W przypadku gdy nie wskazano w Ofercie okresu realizacji Pakietu, termin na realizację Pakietu wynosi 3 miesiące od dnia zakupu;
 2. Pakiet wygasa po zrealizowaniu wszystkich konsultacji wynikających z Pakietu lub z upływem okresu, na który został zakupiony Pakiet konsultacji – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej;
 3. Pakiet nie podlega automatycznemu przedłużeniu;
 4. miesiąc ważności Pakietu konsultacji należy rozumieć jako miesiąc kalendarzowy licząc od dnia dokonania skutecznej płatności;
 5. szczegółowe zasady korzystania z Pakietu konsultacji, w tym ilość konsultacji oraz zakres Pakietu określa Oferta.

Usługa indywidualnego przygotowania jadłospisu

 1. Termin realizacji Usługi jest liczony od dnia otrzymania od Klienta informacji niezbędnych do należytej realizacji Usługi, chyba że z Oferty wynika inaczej.
 2. Dietetyk prześle Klientowi indywidualnie przygotowany jadłospis na podany przez Klient adres e-mail lub udostępni go w inny sposób uzgodniony przez Strony.
 3. W przypadku niezgłoszenia uwag przez Klienta w terminie 7 dni od dnia przekazania jadłospisu, Usługa zostaje uznana za zrealizowaną.

Produkty elektroniczne

 1. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego Produkt elektroniczny, dostęp do Produktu zostanie udzielony Klientowi niezwłocznie po dokonaniu skutecznej płatności, nie później niż w terminie 48 godzin, o ile nic innego nie wynika z Oferty.
 2. Produkt elektroniczny będzie udostępniony w ramach Konta Użytkownika lub zostanie przesłany na podany przez Klienta adres e-mail z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
 3. W przypadku Produktu takiego jak np. kursy lub inne produkty elektroniczne, w ramach których materiały, z uwagi na specyfikę Produktu, nie są dostępne niezwłocznie po zakupie i materiały te będą udostępniane systematycznie w kolejnych dniach kursu lub od razu – w zależności od tego, co wynika z Oferty.
 4. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego dostęp do grupy na Facebooku lub do innych platform, a także do webinarów/ nagrań na żywo, Klientowi zostanie przydzielony dostęp do ww. miejsc niezwłocznie po zakupie lub w terminie wynikającym ze specyfiki i Oferty.
 5. O ile nic innego nie wynika z Oferty, dostęp do Produktu jest ograniczony czasowo i wynosi 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy.
 6. Jeżeli Klient nie może uruchomić udostępnianego pliku lub materiałów, powinien skontaktować się z Dietetykiem.
 7. Dietetyk informuje Klienta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń niezbędnych do zachowania zgodności Produktu z umową.

Usługi w modelu subskrypcyjnym

 1. W przypadku świadczenia Usług w modelu subskrypcyjnym, w tym udzielania dostępu do produktów na czas określony, o ile nic innego nie wynika z Oferty:
 1. Umowa jest zawierana na czas określony wskazany w zamówieniu, o ile nic innego nie wynika z Oferty i charakteru usługi;
 2. W przypadku gdy umowa nie zostanie wypowiedziana najpóźniej do dnia poprzedzającego termin obowiązywania umowy, umowa zostanie automatycznie przedłużona na czas nieokreślony. Wypowiedzenie można złożyć na adres Dietetyka wskazany w Regulaminie bez podania przyczyny lub poprzez kliknięcie opcji dostępnej w ramach Konta Użytkownika.
 3. W przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony możliwe jest jej rozwiązanie z ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.
 4. Miesiąc dostępu należy rozumieć jako miesiąc kalendarzowy licząc od dnia dokonania skutecznej płatności.

Usługi – inne

 1. Szczegółowe informacje dotyczące innych usług znajdują się w Ofercie.
 2. Termin realizacji Usługi jest liczony od dnia otrzymania od Klienta informacji niezbędnych do należytej realizacji Usługi, chyba że co innego wynika z Oferty.

§5 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. W celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym, należy:
 1. wybrać produkt, który chce się kupić spośród opcji dostępnych na stronie poprzez dodanie go do koszyka,
 2. następnie należy przejść dalej przez proces zakupowy zgodnie z instrukcjami,
 3. uzupełnić formularz zamówienia,
 4. zaakceptować Regulamin i dokonać płatności,
 5. po dokonaniu płatności, Dietetyk prześle Klientowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
 6. W celu złożenia zamówienia drogą elektroniczną lub ustnie (np. drogą e-mailową, przez wiadomość za pośrednictwem komunikatorów internetowych) należy:
 1. wybrać produkt, który Klient chce zamówić oraz zapoznać się z opisem produktu,
 2. zaakceptować przedstawione przez Dietetyka warunki współpracy, w tym Regulamin,
 3. dokonać płatności w terminie wskazanym przez Dietetyka,
 4. Dietetyk prześle Klientowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
 1. Po zawarciu Umowy, Dietetyk przesyła Klientowi także jej warunki, o ile nie zostały przekazane przed zawarciem Umowy.
 2. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Klienta Regulaminu, dokonania skutecznej płatności oraz potwierdzenia przez Dietetyka przyjęcia zamówienia do realizacji z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
 3. W przypadku płatności cyklicznej lub płatności, która została rozłożona na raty – do skutecznej płatności niezbędnej do zawarcia umowy dochodzi z chwilą dokonania pierwszej płatności lub pierwszej części płatności.
 4. W sytuacji gdy termin płatności przypada po zawarciu Umowy, Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu przez Klienta i przyjęcia zamówienia do realizacji przez Dietetyka.
 5. Pod pojęciem skutecznej płatności należy rozumieć uznanie płatności przez Pośrednika płatności lub zaksięgowanie przelewu na rachunku bankowym Dietetyka.

§6 ZASADY PŁATNOŚCI

 1. Płatności można dokonać za pomocą przelewu tradycyjnego, przelewu elektronicznego, kartą płatniczą lub kredytową, płatnością BLIK oraz za pośrednictwem innych płatności oferowanych przez Serwis.
 2. W przypadku płatności cyklicznej – płatności będą dokonywane za pomocą karty płatniczej/kredytowej. Przy pierwszej płatności, Klient podaje dane swojej karty akceptując kwotę cyklicznej płatności. Płatność w następnych miesiącach dokonywana jest automatycznie.
 3. Dietetyk korzysta z usług Serwisu Przelewy24 do oferowania płatności on-line.
 4. Klient ma obowiązek dokonać płatności niezwłocznie po złożeniu zamówienia, o ile nic innego nie wynika z Oferty lub wybranego przez Klienta sposobu płatności.
 5. Cena jest ceną brutto i obejmuje wszystkie podatki wymagane przepisami prawa, z zastrzeżeniem sytuacji gdy Dietetyk wskazał jednoznacznie, że cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć podatek VAT.
 6. Cena nie zawiera informacji odnośnie kosztów dostawy czy innych kosztów, które Klient zobowiązany będzie ponieść, a o których to kosztach będzie poinformowany przed złożeniem zamówienia.
 7. Ceną obniżoną jest cena obowiązująca na skutek obniżenia ceny Produktu.
 8. Ceną najniższą jest najniższa cena za Produkt, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a w przypadku produktu oferowanego do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – ceną najniższa jest ceną najniższą obowiązującą w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do dnia wprowadzenia obniżki.
 9. W przypadku gdy Dietetyk stosuje procedurę indywidualnego dostosowania ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, Dietetyk informuje o tym Klienta przed złożeniem zamówienia.

§7 WARUNKI TECHNICZNE

 1. Klient może korzystać ze Sklepu zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami.
 2. Dietetyk oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.
 3. W celu skorzystania ze Sklepu lub złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta:
 1. aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome);
 2. aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. W celu skorzystania z Produktów, konieczne jest posiadanie przez Klienta:
 1. aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome);
 2. aktywnego konta poczty elektronicznej;
 3. aktualnego narzędzia/programu obsługującego pliki elektroniczne w formacie wskazanym w Ofercie (np. w formacie *.zip, *.pdf, *.mobi, *.pub, *.doc, *.docx, *.xsl);
 4. konta na platformie społecznościowej Facebook lub komunikatora w przypadku, gdy z Oferty wynika, iż przedmiotem umowy jest m.in. dostęp do dedykowanej grupy na Facebooku lub konsultacja on-line za pośrednictwem komunikatora internetowego (np. Skype/ Zoom).
 5. W przypadku gdy do skorzystania ze Sklepu lub Produktów konieczne będzie spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, Klient zostanie o tym poinformowany przed skorzystaniem ze Sklepu lub przed złożeniem zamówienia na Produkt.

§8 PRAWA AUTORSKIE I LICENCJE

 1. Wszelkie materiały udostępniane przez Dietetyka w tym Produkty elektroniczne, teksty, zdjęcia, grafiki, multimedia oraz znaki towarowe są utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegającym ochronie prawnej.
 2. Prawami autorskimi do ww. materiałów dysponuje Dietetyk bądź inny podmiot, od którego Dietetyk uzyskał odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez Dietetyka w oparciu o inną podstawę prawną.
 3. Wszelkie materiały udostępniane przez Dietetyka mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Klienta na własny użytek, o ile nic innego nie wynika z Oferty. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób materiałów poza zakresem dozwolonego użytku.
 4. Dietetyk udziela Klientowi niewyłącznej licencji, bez prawa do udzielania sublicencji oraz bez ograniczeń terytorialnych. Ograniczenia czasowe wynikają z Oferty lub z niniejszego Regulaminu. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zostało uwzględnione w cenie.
 5. Klient ma prawo do korzystania z materiałów na następujących polach eksploatacji:
 1. w zakresie zapisu utworu oraz wydruku – zapis techniką cyfrową na Koncie Użytkownika lub w inny sposób dozwolony przez Dietetyka; wydruk może być dokonany na własne potrzeby korzystania z materiałów;
 2. modyfikacji utworu na własne potrzeby w zakresie wynikającym ze wskazówek, instrukcji/instrukcji wideo, komentarzy.
 1. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, w tym naruszenia praw autorskich, Dietetyk ma prawo domagać się od Klienta odszkodowania i zadośćuczynienia. Klient w ww. zakresie może ponosić odpowiedzialność cywilną lub karną.
 2. Dietetyk ma prawo do dokonania okresowej aktualizacji Produktów, w tym w szczególności Produktów elektronicznych.

§9 REKLAMACJA I GWARANCJA

 1. Niniejszy rozdział określa zasady odpowiedzialności za zgodność świadczenia z Umową zobowiązującą do przeniesienie własności Towaru na Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach konsumenta.
 2. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będącej towarem, nie stosuje się przepisów działu XI księgi trzeciej II tytułu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a jedynie ustawę o prawach konsumenta. Szczegółowe informacje dot. ww. zasad znajdują się w ustawie o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.
 3. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany lub w przypadkach określonych w ustawie o prawach konsumenta – również odstąpienia od umowy.
 4. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
 1. Dietetyk odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową lub nie doprowadził Towaru do zgodności z umową
 2. brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Dietetyk próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
 3. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
 4. z oświadczenia Dietetyka lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 1. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli niezgodność Towaru z umową jest nieistotna.
 2. W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca Towar Dietetykowi na jego koszt. Dietetyk zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 3. Klient może złożyć reklamację dotyczącą niezgodności Towaru z umową wysyłając ją na adres Dietetyka wskazany w Regulaminie (adres korespondencyjny lub e-mailowy). Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji uniemożliwiającej jej rozpatrzenie, Dietetyk wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Klient może złożyć reklamację z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 4. Dietetyk rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, o ile nic innego nie wynika z przepisów szczególnych. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mailowy Klienta lub w inny sposób wskazany przez Klienta.
 5. Postanowień niniejszego rozdziału nie stosuje się do Towaru, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej.
 6. Poza uprawnieniami wynikającymi z niezgodności Towaru z umową, niektóre Towary mogą być objęte gwarancją. W takim przypadku, informacje dotyczące gwarancji zostaną określone m.in. w Ofercie lub w odrębnym dokumencie zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie o prawach konsumenta.

§10 DODATKOWE UPRAWNIENIA KLIENTA DOTYCZĄCE TREŚCI/USŁUGI CYFROWEJ

 1. Niniejszy rozdział określa uprawnienia Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w przypadku umów na dostarczenie treści/ usługi cyfrowej. Szczegółowe informacje dot. uprawnień Klienta określają przepisy ustawy o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.
 2. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może żądać doprowadzenia do zgodności z umową lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.
 3. Dietetyk może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Dietetyka.
 4. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1) doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów

2) Dietetyk nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową;

3) brak zgodności z umową występuje nadal, mimo że Dietetyk próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;

4) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;

5) z oświadczenia Dietetyka lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 1. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności z umową jest nieistotny.
 2. Jeżeli Klient nie otrzymał treści lub usługi cyfrowej, Klient informuje o tym Dietetyka. W przypadku ich niedostarczenia niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Klient może odstąpić od umowy.
 3. Klient może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:
  1) Dietetyk oświadczył lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub
  2) Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Klienta, a Dietetyk nie dostarczył jej w tym terminie.
 4. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika.

§11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Niniejszy rozdział określa zasady odstąpienia od umowy przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 2. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą działającym na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni z zastrzeżeniem postanowień poniżej. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Dietetyka o tym w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 i 2 do Regulaminu.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umowy o:
 1. o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Dietetyk wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Dietetyka utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
 2. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Dietetyk rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Dietetyka utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Dietetyk przekazał Klientowi potwierdzenie otrzymania zgody;
 1. Klient, o którym mowa w ust. 1 ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu w związku z korzystaniem z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Klient powstrzymuje się od korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

§12 SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Postanowienia wskazane w niniejszym paragrafie mają zastosowanie do Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Dietetykiem a Przedsiębiorcą, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Dietetyka/
 3. Strony wyłączają odpowiedzialność Dietetyka z tytułu niezgodności Towaru z Umową/wady rzeczy względem Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 4. Dietetyk ma prawo wypowiedzieć Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta umowę w trybie natychmiastowym. W tym celu Dietetyk przesyła Przedsiębiorcy na adres e-mailowy lub adres korespondencyjny oświadczenie w przedmiocie wypowiedzenia umowy. Przedsiębiorca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.
 5. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

§13 OPINIE O PRODUKTACH

 1. Opinie dotyczące Produktów publikowane przez Dietetyka są przez niego weryfikowane.
 2. Weryfikacja następuje m.in. poprzez porównanie danych osobowych lub szczegółów współpracy z danymi i informacjami posiadanymi przez Dietetyka w zakresie Klientów korzystających dotychczas z Produktów Dietetyka, jak również poprzez bezpośredni kontakt z ww. osobą z podziękowaniem za opinię lub poprzez przesłanie do Klientów dedykowanego linku do pozostawienia opinii lub poprzez uzyskanie opinii w ramach bezpośredniej komunikacji z Klientem.
 3. W przypadku wątpliwości dotyczących tego, czy opinia pochodzi od osoby korzystającej z Produktów Dietetyka, opinia ta nie jest publikowana przez Dietetyka.
 4. Publikowane opinie mają na celu przedstawienie korzyści związanych z korzystaniem z Produktów Dietetyka, które to korzyści zostały dostrzeżone przez dotychczasowych Klientów.
 5. Dietetyk nie korzysta z opinii sponsorowanych lub barterowych.

§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W czasie trwania siły wyższej, Strony umowy zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu umowy. Powyższe ma zastosowanie również w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu siły wyższej, jeżeli tylko we wskazanym okresie oddziaływanie siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu umowy.
 2. Przez „siłę wyższą” należy rozumieć zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, całkowicie niezależne od woli i działania Stron, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było jego zapobieżenie, w szczególności takie zdarzenia jak: powódź, włamanie, wojna, akt terroru, wprowadzenie stanu wyjątkowego.
 3. W sytuacji, gdy Klient jest spoza kraju Dietetyka, powinien poinformować o tym Dietetyka, wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.
 4. W ramach korzystania z Produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 5. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:
 1. stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
 2. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Dietetykiem;
 3. powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów w celu uzyskania pomocy w sprawie umowy;
 4. lub ma prawo skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 1. Dietetyk zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakich zmiany te wymuszają na Dietetyku również zmiany treści niniejszego Regulaminu, w szczególności zmiany przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także na mocy obowiązujących decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych w zakresie odpowiadającym wydanym decyzjom/orzeczeniom oraz w przypadku istotnej zmiany czynników biznesowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między ww. zmianą a zmianą kosztów świadczenia usług przez Dietetyka. Do umów sprzedaży lub na świadczenie usług zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującego w dacie zawarcia przez Klienta Umowy.
 2. Prawem właściwym jest prawo polskie z zastrzeżeniem ust. 10.
 3. Sądem właściwym jest sąd polski z zastrzeżeniem ust. 10.
 4. W przypadku Klienta będącego konsumentem, postanowienia Regulaminu nie pozbawiają konsumenta ochrony przyznanej przez przepisy prawa państwa jego zwykłego pobytu, których nie da się wyłączyć na podstawie umowy. W przypadku gdy przepisy, które obowiązują w państwie konsumenta są dla niego bardziej korzystne, as przepisów tych nie można wyłączyć w drodze umowy, to znajdą one zastosowanie w umowie zawartej między Klientem a Dietetykiem.
 5. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 17.12.2022r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umów o świadczenie usług)/ od dnia, w którym weszli w Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa – weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku rzeczy dostarczanych partiami – z dniem wejścia w posiadanie ostatniej z rzeczy. W przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony – z chwilą wejścia w posiadanie pierwszej z rzeczy przez Państwa lub osobę trzecią – wskazaną przez Państwa (inną niż przewoźnik).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Nasze dane do kontaktu: STUDIO ZDROWIA AGMED Agnieszka Szafrańska, ul. Wierzbowa 18/16, 42-216 Częstochowa, szafranska.dietetyk@gmail.com,

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do tej chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Załącznik nr 2


Nasze dane do kontaktu: STUDIO ZDROWIA AGMED Agnieszka Szafrańska, ul. Wierzbowa 18/16, 42-216 Częstochowa, szafranska.dietetyk@gmail.com,

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Odstępuję od umowy z dnia*… dotyczącej*/polegającej na*…..

Imię i nazwisko, adres Klienta* … Podpis*… (o ile wysyłane w wersji papierowej)

Data …………………………………………………

* uzupełnić


Załącznik nr 3

Nasze dane do kontaktu: STUDIO ZDROWIA AGMED Agnieszka Szafrańska, ul. Wierzbowa 18/16, 42-216 Częstochowa, szafranska.dietetyk@gmail.com,[PODAJ SWOJE DANE, w tym pełny adres pocztowy oraz e-mail. Możesz skopiować dane podane w formularzu odstąpienia powyżej].

FORMULARZ REKLAMACJI

(wypełnij formularz w przypadku chęci złożenia reklamacji dot. niezgodności Towaru z Umową)

Dotyczy zamówienia nr: _________ z dnia ____

Dotyczy produktu: _____________ [opis produktu]

Informuję, iż zakupiony przeze mnie towar jest niezgodny z umową. Niezgodność Towaru z umową polega na: _____________ Niezgodność została stwierdzona w dniu _______________

Z uwagi na powyższe, proszę o: _____________ (wskazać roszczenie).

Imię i nazwisko, adres Klienta* … Podpis*… (o ile wysyłane w wersji papierowej)

Data ………………….* uzupełnić